جنگ صفين در رجعتحضرت امام جعفر صادق ( عليه السلام ) فرمود:

علي ( ( عليه السلام ) ) را در زمين رجعتي خواهد بود با فرزندش حسين ( ( عليه السلام ) ) با علم خود، خواهد آمد تا انتقام بگيرد از بني اميه و معاويه و آل معاويه و هر كه با آن حضرت جنگ كرده باشد.

پس خدا ياوران او را از اهل كوفه زنده كند و هفتاد هزار كس از ساير مردم، پس با ايشان ملاقات مي كند در صفين مثل مرتبه اوّل تا همه را بكشد و كسي از ايشان نماند كه خبر بيرون برد، پس خدا ايشان را ببرد به سوي بدترين عذابها با فرعون.

( - بحار الانوار: ج 53، ص 74 . )( امام زمان ( عليه السلام ) بعد از رحلتش به دنيا بر مي گردند )از مجموع روايات (رجعت) معلوم مي شود كه همه امامان معصوم ( عليهم السلام ) : به دنيا برمي گردند.

و همچنين تصريح شده كه حضرت وليّ عصر (عج) نيز بعد از رحلتش رجعت خواهد نمود.

و در روايات آمده است كه قيام قيامت چهل روز پس از رحلت حضرت وليّ عصر (عج) مي باشد، و اين مطلب مربوط به رحلت آن حضرت در رجعت است. وگرنه طبق صدها حديث بعد از رحلت اوّلي حضرت بقية اللَّه روحي فداه، اهلبيت ( - «... قال بعض علمائنا في كتاب كتبه في الرجعة ان للقائم ( عليه السلام ) ايضاً رجعة بعد موته...».

بحارالانوار: ج 25، ص 108 . )


عصمت و طهارت هزاران سال فرمانروائي خواهند داشت.

( - حق اليقين (علامه مجلسي): ص 354 . )