حادثه بعد از ظهور حضرت مهدي (ع )علي بن مهزيار يكي از نيك بختاني است كه سعادت تشرّف به پيشگاه حضرت بقية اللَّه - روحي فداه - را پيدا كرده وداستانش مشهور است.

در اين تشرّف قسمتي از علايم ظهور و برنامه هاي جهاني آن حضرت را از زبان مباركش شنيده است.

هنگامي كه حضرت بقية اللَّه از ورود خود به مدينه و بيرون آوردن جسد نحس آن دو نفر و به دار آويختن آنها سخن گفت علي بن مهزيار پرسيد:

پس چه حوادثي روي مي دهد اي سرور من؟

فرمود: «رجعت، رجعت، رجعت».

( - تفسير البرهان: ج 2، ص 407. )