حضرت مهدي (ع ) قرض شيعيان را ادا فرمايدامام صادق ( عليه السلام ) فرمود:

حضرت مهدي ( عليه السلام ) به سوي كوفه برگردد و حق - سبحانه وتعالي - از آسمان طلا بباراند براي ايشان به شكل ملخ، چنانچه بر حضرت ايّوب باريد و حضرت قسمت نمايد به اصحابش گنج هاي زمين را از طلا و نقره و جواهر.

مفضل پرسيد: اگر يكي از شيعيان شما بميرد و قرضي از برادران مؤمن در ذمه او باشد چگونه خواهد بود؟

امام صادق ( عليه السلام ) فرمود:

حضرت مهدي ( عليه السلام ) ندا فرمايد در تمام عالم كه، هر كه قرضي بر يكي از شيعيان ما داشته بيايد و بگويد، پس همه را ادا فرمايد، حتّي يك دانه سير و يك دانه خردل.

( - گياهي است شبيه به ترب، امّا كوچكتر. (فرهنگ عميد) )

( - حق اليقين (علامه مجلسي): ص 368 . )