زنده مي شوند تا انتقام بگيرند«در رجعت ارواح مؤمنان با ارواح دشمنان ايشان به سوي بدن هايشان برگردند، تا حق خود را از ايشان بستانند.

هر كس را كه عذاب و شكنجه كرده باشد از او انتقام بگيرند.

و اگر مؤمنان را به خشم آورده باشند او را به خشم مي آورند. و اگر مؤمني را كشته باشند، در عوض او را بكشند.

پس مؤمنان سي ماه بعد از كشتن دشمنان خود زندگاني مي كنند و بعد از آن، همه در يك شب بميرند، مؤمنان به بهشت و دشمنان به بدترين عذابهاي جهنّم بر گردند».

( - بحار الانوار: ج 53، ص 44، ح 16 / حق اليقين: ص 341. )