نظر علماي شيعه در اثبات رجعتمرحوم علامه مجلسي رحمه اللَّه مي فرمايد:

... اكثر علماي اماميه دعواي اجماع بر حقيقت رجعت كرده اند مانند:

محمد بن بابويه در رساله اعتقادات - شيخ مفيد وسيد مرتضي و شيخ طبرسي و سيد بن طاووس وغير ايشان از اكابر علماي اماميه ... .

و نيز مي فرمايد:

«اگر احاديث رجعت متواتر نباشد در هيچ موردي نمي توان ادّعاي تواتر نمود».

( - بحار: ج 53، ص 123. )

و همچنين مي فرمايد:

چگونه ممكن است شخص با ايماني كه حقّانيت اهلبيت ( عليهم السلام ) : را باور كرده در مورد رجعت ترديد كند، در صورتي كه نزديك به 200 حديث صريح از امامان اهل بيت ( عليهم السلام ) : به طور متواتر به دست ما رسيده و بيش از چهل تن از بزرگان شيعه از قبيل شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيّد مرتضي علم الهدي ، شيخ صدوق و كليني وامثال آنها در آثار پرارج خود گرد آورده اند.

سپس مي فرمايد: من تصوّر مي كنم كه هر كس در مورد رجعت ترديد كند، او در مورد امامان اهلبيت شكّ دارد، چون آن را نمي تواند در ميان شيعيان ابراز كند، براي تخريب آئين مقدّس و براي گول زدن افراد ضعيف الايمان چنين اظهار مي كند كه اهلبيت را قبول دارد و رجعت را قبول ندارد.

( - بحارالانوار: ج 53، ص 122 و 123. )

مرحوم شيخ حرّ عاملي ؛ صاحب كتاب شريف «وسائل الشيعه» مي فرمايد:

«احاديث رجعت متواتر است و هرگز قابل تأويل نيست.

( - الايقاظ: ص 120 . )

و نيز مي فرمايد: ثبوت رجعت از ضروريّات مذهب شيعه است».

( - الايقاظ: ص 60 . )

«احاديث باب رجعت انصافاً از حدّ تواتر بيشتر است، اگر كسي تواتر اجمالي آن را هم نپذيرد از مقام علم و عقل دور است».

( - بيان الفرقان: ج 5، ص 275. )

امين الاسلام طبرسي مي فرمايد:

«همه شيعيان اماميه در مورد رجعت اجماع كرده اند و اخبار آن را تأييد مي كند و لذا هرگز جاي تأويل نيست».

( - مجمع البيان: ج 7، ص 235. )

شيخ مفيد نيز عقيده به رجعت را مورد اتّفاق همه شيعيان دانسته است.

( - انديشه هاي كلامي شيخ مفيد: ص 355 . )

شيخ ابن بابويه در كتاب من لا يحضره الفقيه روايت كرده است از حضرت امام صادق ( عليه السلام ) كه فرمود:


(ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا و لم يستحل متعتنا)

از ما نيست كسي كه ايمان به بازگشت

ما نداشته باشد، و متعه را حلال نداند

من لايحضره الفقيه: ج 3، ص 458