هر كس به هفت چيز اقرار كند مؤمن استحضرت صادق ( عليه السلام ) فرمود:

هر كه اقرار كند به هفت چيز مؤمن است (و از جمله آنها ايمان به رجعت را ذكر كرده است).

هر كه اقرار كند به يگانگي خدا،

و اقرار كند به رجعت،

و به متعه زنان، و به حج تمتع، و ايمان بياورد به معراج،

و به سؤال قبر، و حوض كوثر، و شفاعت، و خلق بهشت ودوزخ، و صراط و ميزان، و بعث و نشور و جزا و حساب، پس او مؤمن است به حق و راستي و او از شيعيان ما اهل بيت است.

( - حق اليقين (علامه مجلسي): ص 354 . )