امام حسين (ع ) براي هر ضربتي يك ضربت مي زندامام صادق ( عليه السلام ) فرمود:

اوّل كسي كه در رجعت به دنيا باز مي گردد امام حسين ( عليه السلام ) واصحاب باوفاي ايشانند، آنگاه يزيد و يارانش نيز بر مي گردند.

امام حسين ( عليه السلام ) همه آنها را مي كُشد، دقيقاً براي هر ضربتي يك ضربت مي زند.

( - تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 140. )