آبرويِ هرچه تلاطم درآبها


حتماً همينکه آمدي از آفتابها

ميکاهي از برودتِ سرماي خوابهاآوازهاي شرقيِ خود را پلي بزن

تا قار قارِ لعنتيِ اين غُرابهاما موجهايِ کوچکِ از ياد رفته ايم

اي آبرويِ هرچه تلاطم درآبهاتکثير مي شوند و وقيح و پر از دروغ

در امتدادِ چشمِ جهاني سرابهاچون امتدادِ يک شبِ از ياد رفته ايم

ما چشمهايِ غرق درافسونِ خوابهادر نورهايِ مشرقي ات سبز مي شويم

حتماً همينکه آمدي از آفتابها