آمدنتمانديم و نديديم به ناز آمدنت

چون سرو سرافراز، فراز آمدنتدل در خم کوچه شهادت مانده ست

يک عمر در انتظار از آمدنت
صادق رحماني