از زبان لاله ها


باز در نسيم خانه مي کنم

ديدن تو را بهانه مي کنممي روم به باغ استعاره ها

گيسوي خيال شانه مي کنمگيسوان پيچ پيچ عقده هاست

آنچه در خيال شانه مي کنممي برم زباغ شعر ، واژه ها

قصه تو را ترانه مي کنمالتهابم از حضور گرم توست

آفتاب را بهانه مي کنماز زبان لاله بشنود نسيم

قصه اي که جاودانه مي کنمعبدالجبار کاکايي