اگر نيايي


تمام پنجره را گواه مي گيرم

اگر نيايي از اين اشک و آه مي ميرمچقدر مي شوم از خواب هاي تو لبريز

هنوز مانده به دل آرزوي تعبيرمو بي تو شوق ندارد لب غزلخواني

بيا و گوش کن آوازهاي دلگيرمدوباره صحبت يک انتظار مي آيد

و باز ثانيه ها مي کنند تحقيرمتمام لکنت من سبز مي شود وقتي

نگاه مي کنم و با نگاه مي ميرم


 

اعظم هاشمي نيا