امسال همامسال هم گذشت و دلي شعله ور نشد

چشمي براي غربت آيينه تر نشدباران به چشم مردم ما محترم نبود

گل در ميان کوچه ما معتبر نشدامسال هم شبيه همان سال هاي پيش

يک شاخه شوق در دل من بارور نشدمهتاب هر شب از سر اين قريه مي گذشت

از اين همه ستاره کسي با خبر نشدپايان نداشت فاصله ما و آسمان

اين راه باز يک دو قدم بيشتر نشدامسال نيز عاشقي انگار کفر بود

دردي درون سينه کس منتشر نشدمن ماندم و روايت تاريک اين غزل

خورشيد روي دفتر من جلوه گر نشد
حميد مبشر