امشب


محو توام امشب خبر از خويش ندارم

هر چند که آواره اين فاصله زارميکبار دگر شور تو جاري شده , در من

يکبار دگر و هم تو برده است قرارمآنسان که به مضراب , تو را زمزمه کردم

لبريز شد از گام تو آواز دو تارمتقدير چنان کرد که تا پاي شکستن

هرگز سخن از نقض تو در بين نيارماميد بر آن داشت که تا گاه رسيدن

چون عقربه اي ثانيه ها را بشمارم


 عبدالرحيم جعفري