اميد زمين


بيا و ختم کن به چشم هايت انتظار را

به بي صدا تبسمي، صدا بزن بهار رانبودن تو کوه را پر از سکوت کرده است

و دشت هاي خسته از قرون بي شمار رابه گوشه چشمي از تو دردها به باد مي روند

بزن به زخم عشق آن نگاه شاهکار رابيا که مدتي ست از ميانه، نو رسيده ها

به گوشه رانده اند عاشقانِ کهنه کار راتمام جمعه ها، زمين اميدوار مي شود

که پرکني از آفتاب، آسمان تار رابريز خون تازه عبور زير گام خود

رگان خشک جاده هاي خفته در غبار رانشسته در غروب، روي زين اسب خسته اش

نظاره مي کند گذشت تند روزگار را»رکاب در رکاب تو، به سمت شعله تاختن«

برآور آرزوي واپسين اين سوار را!


 شکارسري