اميد شيعه


کدام نقطه ي اين خاک زير پاي تو نيست

کدام پاره ي خورشيد آشناي تو نيستبگو کدام نسيم شکفته در وادي است

که ذهنش آينه بنداني از صفاي تو نيستکدام جاده ، بگو ، مي رساندم تا تو

کدام سوي افق را نشان جاي تو نيستمنم که گمشده ام اي عزيز پيدايم

منم که هر نفسم گريه اي براي تو نيستاميد شيعه ! چرا از سفر نمي آيي

که زخم کهنه ي ما را به جز دواي تو نيستزمين به ماتم غيرت نشسته است آقا

چرا به بام جهان بيرق لواي تو نيستدر انتظار تو اين جان به تنگ آمده است

بيا بيا که به سرها به جز هواي تو نيست


 پروانه نجاتي و غلامرضا کافي