ان وعد الله حق


آن اتفاق دوراين هاي و هوي بي سر و پا مي کشد مرا

برگرد آسماني من دير مي شودبي تو نگاه زمزمه ها محو يک سکوت

در بي صداي حادثه زنجير مي شودماييم و يک هزاره پر از بي کسي ببين

ممنوع مي شود همه ي انتظارهاپاييز , اتفاق قديمي کنار ماست

زنداني اند بي تو تمام بهارهااي اتفاق دور , تو نزديک مي شوي ؟

کشتند چشم هاي مرا فکرهاي کورگفتند لحظه هاي پر از اشتياق من

نزديک مي شود به تو آن اتفاق دور