انتظار


اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري

کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي

اي آنکه در حجابت درياي نور داريمن غرق در گناهم، کي مي کني نگاهم؟

برعکس چشمهايم چشمي صبور دارياز پرده ها برون شد، سوز نهاني ما

کوک است ساز دلها، کي ميل شور داري؟در خواب ديده بودم، يک شب فروغ رويت

کي در سراي چشمم، قصد ظهور داري؟سيدعباس سجادي