انتظارباز آي دلبرا که دلم بي قرار توست

وين جان بر لب آمده در انتظار توستدر دست اين خمار غمم هيچ چاره نيست

جز باده اي که در قدح غمگسار توستساقي به دست باش که اين مست مي پرست

چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توستهر سوي موج فتنه گرفته ست و زين ميان

آسايشي که هست مرا در کنار توستسيري مباد سوخته تشنه کام را

تا جرعه نوش چشمه شيرين گوار توستبي چاره دل که غارت عشقش به باد داد

اي ديده خون ببار که اين فتنه کار توستهرگز ز دل اميد گل آوردنم نرفت

اين شاخ خشک زنده به بوي بهار توستاي سايه صبر کن که بر آيد به کام دل

آن آرزو که در دل اميدوار توستهوشنگ ابتهاج