انتظار
به انتظار تو هر کوچه اي چراغاني ست

هواي چشم من از اشتياق ، باراني ستچه روزها که به ديدارت آقتاب شتافت

کرشمه هاي تو اما هميشه پنهاني استنسيم ، بوي بهار تو را خبر داده است

پرنده هر چه به عشق تو در غزلخواني ستبه آبروي تو سوگند مي دهم ، که بيا

و گرنه باغ شود خشک رو به ويراني استبيا به پاي تو پرپر شده ست خرمن گل

ازين بهار ، درين لاله زار ، ارزاني ستچو غنچه دل به گلي بسته ام که بي خار است

چه احتياج به خضري که خود بياباني ستبه ديدن تو اگر قالبم تهي نشود

قصيده مي شوم از وصف تو که طولاني ستچقدر فاصله داري مگر ستاره صبح ؟

حضور سبز تو دور از زمين ظلماني ست ؟به دوستان تو امروز اعتمادي نيست

که هر گروه ، گره خورده پريشاني ستبراي باز شناسي ، فراز گنبد عشق

کبوتر حرم آماده نگهباني ستشبي به شيوه شيرين ، کسي دلم را برد

قيافه مثل همين قافيه که نوراني ست
محمد رضا محمدي نيکو