انتظار

چه کردي ، انتظار ، اي انتظار لاله گون با من ؟

که اينسان همسفر شد جاي دل يک لجه خون با منچراغ ديده روشن داشتم از بس به ره اينک

به جاي ديده همراه است بحر واژگون با منترا فرياد کردم در سکوت لحظه ها، اما

به پژواک صدا دمساز شد شور جنون با منحضورت طرفه گلزاري ست ما چشم انتظاران را

بيا ، مپسند از اين بيش غوغاي درون با منشکسته دل ز سنگ هجر تو ، اي منتظر بنگر

روان اين قايق بشکسته بر درياي خون با من