انتظار
در غروب چندمين سال طلوع دردها

مي رسي از راه , فانوس دل شبگردها !بي حضور آبي ات اي تک سوار سبز پوش !

کوفه کوفه بي وفايي ديدم از نامردهابا توام موعود چشمان غزلباراني ام

پاک کن از وسعت آيينه هامان گردهامثل يک خورشيد پاييز پر از بغض غروب

نور مي پاشي سر دلمرده ها , دلسردهاتا طلوع روشناي چشم هاي ابري ات

چشم بر هم مي گذارم بر عبور دردها


 غلامعباس پخشي