انتظار


دلا تا باغ سنگي ، در تو فروردين نخواهد شد

به روز مرگ ، شعرت سوره ياسين نخواهد شدفريبت مي دهند اين فصل ها ، تقويم ها ، گل ها

از اسفند شما پيداست ، فروردين نخواهد شد !مگر در جستجوي ربناي تاز ه اي باشيم

و گرنه صد دعا زين دست ، يک نفرين نخواهد شدمترسانيدمان از مرگ ، ما پيغمبر مرگيم

خدا با ما که دلتنگيم سر سنگين نخواهد شدبه مشتاقان آن شمشير سرخ شعله ور در باد

بگو تا انتظار اين است ، اسبي زين نخواهد شد !


 عليرضا قزوه