انتظار
 
دل به داغ بي کسي دچار شد نيامدي

چشم ماه و آفتاب تار شد نيامديسنگهاي سرزمين من در انتظار تو

زير سم اسبها غبار شد نيامديچون عصاي موريانه خورده دستهاي من

زير بار درد ، تار و مار شد ، نيامدياي بلندتر ز کاش و دورتر ز کاشکي

روزهاي رفته بي شمار شد نيامديعمر انتظار ما حکايت ظهور تو

قصه بلند روزگار شد نيامدي


 عبدالجبار کاکايي