انتظار


مسير مسيح بهاران کجاست

صفاگستر لاله زاران کجاسترگ و ريشه لاله از هم گسست

گل انديشه سربداران کجاستز سرگشتي، جان سرگشته ام

قرار دل بي قراران کجاستسرم را شده ابر خون سايه بان

نشاني ز الماس باران کجاستدر اين دشت دلگير يأس آفرين

نواي خوش آبشاران کجاستخماري سيه کرده روي مرا

فلق ساغر مي گساران کجاستزمين گشته بتخانه بتگران

تبردار ايمان تباران کجاستمن و انتظار و شب بي کسي

خدايا دگريار ياران کجاستگل نرگس آفتابي جبين

اميد دل شب شکاران کجاست


 نرگس ايمانيان