اي آفتاب سايه نشين


اي آفتاب سايه نشين لواي تو


هر شب جبين به خاک نهد پيش پاي توبرخيز دلبرا بنشين در رواق چشم

بگذار پا به ديده که چشم است جاي تو