اي عابر بزرگ


عشق از نگاه من و تو تشکيل مي شود

گاهي تمام من به تو تبديل مي شودوقتي به داستان نگاه تو مي رسم

يکباره شعر وارد تمثيل مي شوداي عابر بزرگ که با گام هاي تو

از انتظار پنجره تجليل مي شودتاکي سکوت و خلوت اين کوچه هاي سرد

بر چشم هاي پنجره تحميل مي شودآيا دوباره مثل همان سالهاي پيش

امسال هم بدون تو تحويل مي شود ؟بي شک شبي به پاس غزل هاي چشم تو

بازار وزن و قافيه تعطيل مي شودآن روز هفت سين اهورايي بهار

موعود با سلام تو تکميل مي شود
زهرا بيدکي