اي واپسين سپيده!


خورشيد را گرفته، زمين گير کرده يي

اي واپسين سپيده که تأخير کرده ييپژمرده اند بي تو تمام درخت ها

از زيستن، تبار مرا سير کرده ييابريم، ابرِ آبيِ از ياد رفته را

چشم انتظار تُندرِ شمشير کرده ييبنشين به چشم من، که به دريا کشيده رخت

اين رودخانه يي که سرازير کرده ييمن دست از تمام مذاهب کشيده ام

در شوق مُصَحفي که تو تحرير کرده ييتنها دليلِ ماندن دل هاي عاشق است

تقدير روشني که تو تصوير کرده يي


 قربان وليئي