ايوبي صبور


دو دستت برگرفت از آستين تا کسب نور از عرش

که آرد در شبت داوود فانوس زبور از عرشبمان با درد خود در انتظار حضرت موعود

که نازل مي شود بر خاک، ايوبي صبور از عرشبه قوطي لايموت از آسمان ها خاک محتاج است

نگاه خاکيان بي نور تو افتاده دور از عرششبيه چشم هاي روشنت يک شب دعا فرما

بباران بر قنوت تشنه ام باران نور از عرشکدامين روز مي پيچد بهشتي بر تن اين خاک؟

بگو کي مي دمد موسيقي گرم ظهور از عرشبيا با محشري کبري و با غوغاي رستاخيز

بگو نازل شود انفاس تو چون نفخ صور از عرش


 صالح محمدي امين