آدين


کاش بودم شبيه آيينه

ساده و بي ريا و بي کينهبازدارد، هواي شبگردي

دلم اين خرقه پوش پشمينهاز شراب غمت بنوشانم

جرعه اي اعتقاد ديرينهآه از آن دم که شعله ور گردد

کوه آتشفشان اين سينهرفته اي و به شوق آمدنت

مي شمارم هنوز، آدينه


 ايوب پرندوار