با تو بگويم


وقت است که بنشيني و گيسو بگشايي

تا با تو بگويم غم شب هاي جداييبزم تو مرا مي طلبد ، آمدم اي جان

من عودم و از سوختنم نيست رهاييتا در قفس بال و پر خويش اسيرست

بيگانه پرواز بود مرغ هواييبا شوق سر انگشت تو لبريز نواهاست

تا خود به کنارت چه کند چنگ نواييعمري ست که ما منتظر باد صباييم

تا بوکه چه پيغام دهد باد صبايياي واي بر آن گوش که بس نغمه اين ناي

بشنيد و نشد آگه از انديشه ناييافسوس بر آن چشم که با پرتو صد شمع

در آينه ات ديد وندانست کجاييآواز بلندي تو و کس نشنودت باز

بيروني از اين پرده تنگ شنواييدر آينه بندان پريخانه چشمم

بنشين که به مهماني ديدار خود آييبيني که دري از تو به روي تو گشايند

هر در که بر اين خانه آيينه گشاييچون سايه مرا تنگ در آغوش گرفته است

خوش باد مرا صحبت اين بار سرايي


 هوشنگ ابتهاج