آثار و نتايج قيام قائم


هنگامي که حضرت قائم (عج) قيام کنند، جهان دگرگون خواهد شد، و از مسير اين دگرگوني و تحوّل آثار و نتايجي باقي خواهد ماند که ثمره ي دلنشين آن کام همگان را شيرين خواهد کرد.

از جمله ثمرات آن، مي توان به اين موارد اشاره کرد:

1- جهان بافروغ جمال آرايش منوّر گردد.

2- ثروت به طور مساوي تقسيم شود.

3- جهان در آسايش و آرامش بي نظير قرار گيرد.

4- امّت اسلامي مجد و عظمت فوق العادّه اي پيدا کند.

5- همه ي بدعتهاي جاهلي ريشه کن شود.

6- حسد و حيله از بين برود.

7- همه بي نياز شوند و از پذيرش پول امتناع کنند.

8- همه ي شيعيان جهان از اقطار و اکناف جهان در اطراف شمع وجودش گرد آيند.

9- هر حقّي به صاحب حق بر گردد.

10- در روي زمين ويرانه اي نمي ماند جز اينکه آباد گردد و... (براي آگاهي بيشتر ر.ک به مقدّمه ي کتاب «او خواهد آمد»)