آيات


از آنجايي که قرآن اساسي ترين منبع براي اثبات حقايق ديني است، در مسأله رجعت نيز به عنوان اوّلين منبع و اصلي ترين آنها، مورد بررسي قرار گرفته است. اين آيات به دو دسته تقسيم شده است:

1. آياتي که دلالت بر وقوع رجعت ميان اقوام و ملل گذشته دارد.

2. آياتي که به بيان برخي روايات، بر تحقق رجعت در آخِرُالزّمان و قبل از قيامت دلالت دارد.