صاحب الامرآن گرامي «صاحب الامر» نيز ناميده شده است، چرا که او پيشواي بر حقي است که خداوند اطاعت او را بر همه بندگان واجب ساخته
است؛ از جمله در قرآن مي فرمايد:

هان اي ايمان آورندگان! خدا و پيامبر وصاحبان امر را اطاعت کنيد.

«يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم.» [1] .

روايات معتبر و صحيح صراحت دارند که «اولي الامر» در آيه شريفه، امامان نور و از خاندان پيامبرند که نخستين آنها علي
عليه السلام و آخرينشان حضرت مهدي عليه السلام است.[1] سوره نساء آيه 59.