حجتآن حضرت «حجت نيز ناميده شده است بدان دليل که «حجت» خدا بر جهانيان است و خدا بوسيله آن گرامي بر بندگانش اتمام حجت مي کند.

و نيز آن پيشواي بزرگ، نامها ولقبهاي ديگري دارد که نياز به توضيح و شرح ندارد.