در منابع اهل سنتانبوه رواياتي که در منابع و کتابهاي اهل سنت پيرامون امامان دوازده گانه وارد شده است از نظر اجمال و تفصيل گوناگون است.

برخي از آنها تنها از شمار امامان نور، بدون بيان نام و نسب آنان سخن دارد. و برخي ديگر آنان را با نام و نسب و شمار
معرفي مي کند.

برخي سربسته از حضرت مهدي عليه السلام سخن مي گويد.

و برخي صراحت دارند که آن حضرت، دوازدهمين امام نور است.

با اين بيان، برخي از روايات، روشنگر برخي ديگر است.