چهارمين نويدقرآن مي فرمايد

«هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين کله و لو کره المشرکون.» [1] .

اين آيه، در قرآن شريف سه بار آمده است و دلالت بر حساسيت موضوع مي کند.

آيه داراي تفسير ظاهري است وداراي تأويل ونهاني.

تفسير و ظاهر آيه اين است که: خداوند پيامبرش حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم را به توحيد و توحيدگرايي، بندگي
خدا، پرستش او و دين اسلام فرستاد تا اين دين آسماني را با قدرت و قوت به همه اديان پيروزي بخشد و سراسر گيتي در قلمرو توحيد
و عدالت و تقواي مورد نظر قرآن، قرار گيرد.

در آيه شريفه واژه «ليظهره» در خور تعمق است، چرا که «ظهور» در اينجا به معناي برتري کامل و روشن با چيرگي و قدرت همه
جانبه و کامل است که

مي فرمايد:

«کيف و ان يظهروا عليکم لايرقبوا فيکم الا و لا ذمة.» [2] .

اينجا نيز «يظهروا» به معناي «يغلبوا» مي باشد.

که معناي آيه شريفه اين مي شود: «دين حق، با اقتدار و شکوه پيش مي رود و بر همه اديان برتري کامل وپيروزي همه جانبه مي
يابد وجهان را در سايه هدايت خويش مي گيرد.»

با اين بيان اگر گفته شود که اين وعده، تحقق يافته و اراده خداوند جامه عمل پوشيده است، معناي آيه اين است که: «خداوند
همه دينها و آيينها و کيشهاي منحرف و بي اساس را بوسيله قرآن و پيامبر، باطل و باآمدن اسلام نفي کرد وهر گونه شرک وانحراف و
زندقه و پرستش باطل را مردود شمرد و از صفحه گيتي برانداخت و جهان، جزيره توحيد گرايي و مهد عدالت وآزادي و تقوا پيشگي
گرديد.

اين معناي ظاهري آيه، اما اگر بخواهيم از تأويل آيه سخن بگوييم و در پرتو معناي نهان او راه جوييم، بايد بگوييم که اين
وعده قطعي وتخلف ناپذير، هنوز تحقق نيافته است.

مسلمانان هنوز شمارشان حدود يک چهارم مردم جهان يا کمتر است و بر کشورهاي اسلامي قوانين و مقررات غير اسلامي حکومت مي
کند و مرامها وکيشهاي ساختگي و دروغين، آزادانه به حيات خود ادامه مي دهند.

در برخي از کشورها، مسلمانان، اقليت پايمال شده اي هستند که فاقد قدرت وامکانات و بر سرنوشت خويش حاکم نيستند، بنابراين
پيروزي کامل حق بر باطل کجاست؟

و نويد قطعي و تخلف ناپذير «ليظهره علي الدين کله» چه زماني و چگونه تحقق يافته است؟[1] سوره توبه، آيه 33.

[2] سوره توبه، آيه 8.