چرا تحريف؟بازرگانان و دلالان حديث، به منظور تقرب به قطبهاي قدرت و در طمع به دست آوردن ثروت و تقويت جبهه باطل و بيداد، رواياتي جهت
دار از خود مي ساختند.

و آنها را به پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم نسبت مي دادند، چرا که در برخي روزگاران، ساختن روايات دروغ، پست و شغل
مهم و تجارتي پر سود بود که جعل کنندگان حديث و دروغ پردازان نظير «ابوهريره» و «سمرة بن جندب» و «مغيرة بن شعبه» و دوستان و
همکاران آنان، بدان وسيله زندگي مي کردند و به آلاف و الوف و هواهاي دل خويش مي رسيدند و رواوي روايت مورد بحث، جناب
«زائده»، از اين قماش است و دليل بازي با روايات نيز روشن است.