هدف...هدف از افزودن جمله کوتاه «و اسم ابيه اسم ابي» به روايت مورد بحث چه بوده است و دست تحريف، چه منظوري داشته است؟

پاسخ:

پاسخ اين سؤال، يکي از اين دو مي تواند باشد:

1- هدف از اين کار، تأييد «مهدي عباسي» بوده که، نامش «محمد» و نام پدرش «عبدالله» و لقبش «مهدي».

2- ممکن است هدف، تأييد «محمد بن عبدالله بن حسن» بوده است که لقبش «نفس زکيه» [1] بود و بر
ضد نظام ستمکار و پر فريب عباسي قيام کرد، همانگونه که علامه معاصر آيت الله صافي نيز در کتاب خويش [2]
بدان تصريح کرده است.

کوتاه سخن اينکه: روايت «زائده» از ديدگاه دانشمندان حديث فاقد صحت و اعتبار است و در نهايت ضعف و تزلزل و توجيه حرف
نادرست نيز، کار نادرست ديگري است.[1] اين «نفس زکيه» غير آن است که در آخر الزمان خواهد آمد.

[2] منتخب الاثر، ص 231.