عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   آية 8 - اصحاب حضرت قائم (ع) امت معدود ومعين در قرآن  
  2   آية 18 - فتنه وبلاهاي گوناگون ونداهاي آسماني قبل از ظهور حضرت مهدي (ع)  
  3   آية 80 - قوت ونيرومندي حضرت مهدي (ع) واصحاب آن حضرت  
  4   آية 83 - نزول عذابهاي گوناگون مانند فرو رفتن در زمين وغير آن بر دشمنان  
  5   آية 86 - حضرت مهدي (ع) ، وخطبه آن حضرت در كنار كعبه  
  6   آية 93 - فضيلت انتظار فرج  
  7   آية 110 - ظاهر نمودن قرآن كه دست خط حضرت علي (ع) است توسط حضرت مهدي (ع)