عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   آية 16 - رسوائي ومسخ شدن دشمنان قبل از قيام حضرت مهدي (ع)  
  2   آية 30 - فضليت وبرتري ثابتين به امامت حضرت مهدي (ع)  
  3   آية 34 - عمل ننمودن حضرت مهدي (ع) به تقيه  
  4   آية 45 - آشكار نمودن حضرت مهدي (ع) قرآن دست خط حضرت علي (ع) را  
  5   آية 53 - دشمنان حضرت مهدي (ع) در آيات وعده داده شده