عبارت قسمت
تعداد كل:1

رديف عنوان
  1   آية 53 - مذمت ولعنت اهل بصره ، وبلاهاي نازله ء برآن