عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   آية 7 - 8 - زنده شدن حق وحقيقت واز بين رفتن باطل به دست حضرت مهدي (ع)  
  2   آية 39 - از بين رفتن شرك وكفر ... وشكست آخرين گروه مخالف به دست آن حضرت  
  3   آية 75 - امامت در نسل امام حسين (ع) ووجود دو غيبت براي حضرت مهدي (ع)