بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آهي سوزان براي منتظران امام زمان  
    :نويسنده   خراساني، محمد جواد  
    :ناشر   شهيد  
    :تاريخ چاپ   1360هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - مدايح و مراثي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از اشعار در مدح امام مهدي (عج)، شکايت  
     از فراق ايشان و اظهار نارضايتي  
     از اوضاع زمان است. اشعار در قالبهاي مختلف غزل، و  
     قصيده ارائه شده اند. شاعر  
     غزليات خود را بر اساس قافيه و به ترتيب حروف الفبا  
     مرتب کرده است. وي در بخشي از  
     کتاب، به مقابله با غزلهاي حافظ پرداخته است. بدين  
     ترتيب که نخست بيتي از غزل حافظ  
     را که درباره مي و باده و پير سروده شده بازگو  
     مي کند و خود به بيان غزلي در همان  
     وزن و قالب درباره امام مهدي و استغاثه به ايشان  
     مي پردازد. در پايان، قصايد عربي  
     شاعر آمده است.