بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثبات الوصية و مسعودي صاحب مروج الذهب  
    :نويسنده   شبيري، سيد محمد جواد  
    :موضوع   اخلاق - منابع جامع - الغيبه نعماني  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي تحليلي _ تاريخي درباره مذهب مسعودي، صاحب  
     مروج الذهب و انتساب و عدم انتساب  
     کتاب اثبات الوصيه به اوست. نويسنده با نقل ادله  
     موافقان و مخالفان تشيع وي، دلايل  
     موافقان تشيع او را مردود و نظريه سني بودن مسعودي  
     را به اثبات رسانده است. وي سپس  
     با مقايسه ميان منقولات کتاب هاي مسعودي و منقولات  
     اثبات الوصية، نتيجه گرفته است  
     که ميان آنها تفاوت آشکاري وجود دارد و علي بن  
     حسين، صاحب اثبات الوصيه، غير از علي  
     بن حسين، صاحب مروج الذهب است. گفتني است که فصل  
     پاياني کتاب اثبات الوصية، به حيات  
     امام عصر اختصاص دارد.  
     پژوهشي تحليلي _ تاريخي درباره مذهب مسعودي، صاحب  
     مروج الذهب و انتساب و عدم انتساب  
     کتاب اثبات الوصيه به اوست. نويسنده با نقل ادله  
     موافقان و مخالفان تشيع وي، دلايل  
     موافقان تشيع او را مردود و نظريه سني بودن مسعودي  
     را به اثبات رسانده است. وي سپس  
     با مقايسه ميان منقولات کتاب هاي مسعودي و منقولات  
     اثبات الوصية، نتيجه گرفته است  
     که ميان آنها تفاوت آشکاري وجود دارد و علي بن  
     حسين، صاحب اثبات الوصيه، غير از علي  
     بن حسين، صاحب مروج الذهب است. گفتني است که فصل  
     پاياني کتاب اثبات الوصية، به حيات  
     امام عصر اختصاص دارد.