بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سيماي سامرا سيناي سه موسي  
    :نويسنده   صحتي سرد رودي، محمد  
    :ناشر   سازمان تبليغات اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - تاريخ و جغرافي - مناطق و کشورها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره سيماي شهر سامرا، از آغاز بنا  
     تاکنون. مؤلف از سرداب غيبت امام  
     زمان (ع)، حرم شريف عسکريين (ع)، مرقد مطهر نرجس  
     خاتون و ديگر اماکن مقدسه اين شهر  
     سخن گفته است و به تاريخ اين شهر در طول 8 سال  
     حکومت عباسيان پرداخته است. وي  
     همچنين به خاندان هاي علمي و تاريخي و حوزه هاي  
     درسي اين شهر و نيز به حوزه درسي  
     ميرزاي شيرازي و فتواي بزرگي که در تحريم تنباکو از  
     اين شهر صادر شد اشاره کرده  
     است. مؤلف با ذکر اشعار و ارائه تصاويري از اماکن  
     مقدسه اين شهر، بر زيبايي و  
     جذابيت کتاب افزوده است.  
     پژوهشي است درباره سيماي شهر سامرا، از آغاز بنا  
     تاکنون. مؤلف از سرداب غيبت امام  
     زمان (ع)، حرم شريف عسکريين (ع)، مرقد مطهر نرجس  
     خاتون و ديگر اماکن مقدسه اين شهر  
     سخن گفته است و به تاريخ اين شهر در طول 8 سال  
     حکومت عباسيان پرداخته است. وي  
     همچنين به خاندان هاي علمي و تاريخي و حوزه هاي  
     درسي اين شهر و نيز به حوزه درسي  
     ميرزاي شيرازي و فتواي بزرگي که در تحريم تنباکو از  
     اين شهر صادر شد اشاره کرده  
     است. مؤلف با ذکر اشعار و ارائه تصاويري از اماکن  
     مقدسه اين شهر، بر زيبايي و  
     جذابيت کتاب افزوده است.