بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ  
    :نويسنده   مطهري، مرتضي  
    :مترجم   توپراق، محمد  
    :ناشر   سازمان تبليغات اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليل و تبيين فلسفه انتظار و قيام امام مهدي (عج)  
     است. مترجم کتاب را از منابع  
     ارزشمندي شمرده که مباحث آن بيشتر با شيوه اي  
     عقلاني و منطقي با استناد به آراء  
     انديشمندان غربي و اماميه شکل گرفته است. نويسنده  
     نخست انتظار را به 2 گونه سازنده  
     و ويران گر دسته بندي، سپس ديدگاه قرآن را مطرح  
     مي کند. وي پس از توجيه و تفسير  
     تکامل تاريخ از 2 منظر ديالکتيکي و انساني، نتيجه  
     مي گيرد که تاريخ بشر رو به تکامل  
     است و حکومت عدالت در پرتو رهبري امام مهدي (عج)  
     شکل خواهد گرفت. وي مشخصات انتظار  
     سازنده را خوش بيني به آينده بشريت، پيروزي نهايي  
     صلاح و تقوا، حکومت جهاني واحد،  
     عمران تمام زمين، تکامل و بلوغ خرد، عدالت و صلح  
     مي داند. در ادامه، آراء هگل و  
     مارکس را درباره حرکت و تکامل تاريخ به نقد مي کشد  
     و به چند شبهه پاسخ مي دهد. وي  
     در پايان به طور فشرده از اوصاف امام و ياران وي  
     سخن گفته، احاديث نبوي را درباره  
     موضوع مهدويت ارائه داده است.  
     تحليل و تبيين فلسفه انتظار و قيام امام مهدي (عج)  
     است. مترجم کتاب را از منابع  
     ارزشمندي شمرده که مباحث آن بيشتر با شيوه اي  
     عقلاني و منطقي با استناد به آراء  
     انديشمندان غربي و اماميه شکل گرفته است. نويسنده  
     نخست انتظار را به 2 گونه سازنده  
     و ويران گر دسته بندي، سپس ديدگاه قرآن را مطرح  
     مي کند. وي پس از توجيه و تفسير  
     تکامل تاريخ از 2 منظر ديالکتيکي و انساني، نتيجه  
     مي گيرد که تاريخ بشر رو به تکامل  
     است و حکومت عدالت در پرتو رهبري امام مهدي (عج)  
     شکل خواهد گرفت. وي مشخصات انتظار  
     سازنده را خوش بيني به آينده بشريت، پيروزي نهايي  
     صلاح و تقوا، حکومت جهاني واحد،  
     عمران تمام زمين، تکامل و بلوغ خرد، عدالت و صلح  
     مي داند. در ادامه، آراء هگل و  
     مارکس را درباره حرکت و تکامل تاريخ به نقد مي کشد  
     و به چند شبهه پاسخ مي دهد. وي  
     در پايان به طور فشرده از اوصاف امام و ياران وي  
     سخن گفته، احاديث نبوي را درباره  
     موضوع مهدويت ارائه داده است.