بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ به ضميمه  
    :نويسنده   مطهري، مرتضي  
    :ناشر   صدرا  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام  
    :تعداد چاپ   12  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليل انتظار فرج امام زمان (عج) و قيام آن حضرت از  
     ديدگاه فلسفه تاريخ و جامعه  
     شناسي و مقايسه آن با ديدگاه هاي غربيان درباره  
     تکامل تاريخ است. از ديدگاه مؤلف،  
     تحولات تاريخي، معلول تضاد و تصادفات نيست؛ بلکه  
     تابع سنت و قاعده خاصي است و در  
     مطالعه آنها مي توان قوانين جامعه و ضوابط کلي آنها  
     را استخراج کرد. وي در ادامه،  
     تکامل تاريخ را از 2 منظر ديالکتيکي، ابزاري و  
     انساني يا فطري به بحث گذاشته است.  
     به نظر وي، تکامل تاريخ از ديدگاه قرآن، انساني و  
     فطري است و در پايان به قيام  
     موعودي براي تکامل آن منتهي خواهد شد. نويسنده،  
     انتظار را به انتظار ويرانگر و  
     بازدارنده، و انتظار موثر و حرکت بخش تقسيم کرده  
     است. کتاب ديگري از مؤلف به عنوان  
     شهيد و مباحث مربوط بدان (قداست شهيد، منطق شهيد،  
     خون شهيد، جاودانگي شهيد، گريه و  
     شفاعت شهيد) به کتاب اضافه شده است.  
     تحليل انتظار فرج امام زمان (عج) و قيام آن حضرت از  
     ديدگاه فلسفه تاريخ و جامعه  
     شناسي و مقايسه آن با ديدگاه هاي غربيان درباره  
     تکامل تاريخ است. از ديدگاه مؤلف،  
     تحولات تاريخي، معلول تضاد و تصادفات نيست؛ بلکه  
     تابع سنت و قاعده خاصي است و در  
     مطالعه آنها مي توان قوانين جامعه و ضوابط کلي آنها  
     را استخراج کرد. وي در ادامه،  
     تکامل تاريخ را از 2 منظر ديالکتيکي، ابزاري و  
     انساني يا فطري به بحث گذاشته است.  
     به نظر وي، تکامل تاريخ از ديدگاه قرآن، انساني و  
     فطري است و در پايان به قيام  
     موعودي براي تکامل آن منتهي خواهد شد. نويسنده،  
     انتظار را به انتظار ويرانگر و  
     بازدارنده، و انتظار موثر و حرکت بخش تقسيم کرده  
     است. کتاب ديگري از مؤلف به عنوان  
     شهيد و مباحث مربوط بدان (قداست شهيد، منطق شهيد،  
     خون شهيد، جاودانگي شهيد، گريه و  
     شفاعت شهيد) به کتاب اضافه شده است.