بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ  
    :نويسنده   مطهري، مرتضي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي قيام مهدي موعود (عج) از 2 ديدگاه فلسفي -  
     تاريخي است. به نظر وي 2 تلقي و  
     بينش درباره تکامل تاريخ وجود دارد: گروه اول، به  
     اين تکامل از حيث انقلاب اضداد و  
     يا حرکت ديالکتيکي مي نگرند؛ در اين ديدگاه تاريخ  
     يک جريان است و ثبات و توقف ندارد  
     و حوادث آن معلول يک سلسله کشمکش ها و تضاد ميان  
     نيروهاي اجتماعي در حال رشد است.  
     به نظر گروه دوم، تکامل تاريخ، يعني طبيعت و انسان  
     و جامعه، بر حسب سرشت متحول و  
     متکامل است؛ حرکت ها مولود تضادها نيست؛ نبرد اصلي  
     ميان حق و باطل است و مسير نهايي  
     حرکت بشريت پيروزي توحيد است. مطابق اين ديدگاه،  
     قيام مهدي (عج) حقيقتي است  
     انکارناپذير. در ادامه مؤلف با بيان معاني انتظار و  
     تشريح 2 معناي انتظار ويرانگر و  
     انتظار محرک و پويا، مقاله را پايان داده است.  
     بررسي قيام مهدي موعود (عج) از 2 ديدگاه فلسفي -  
     تاريخي است. به نظر وي 2 تلقي و  
     بينش درباره تکامل تاريخ وجود دارد: گروه اول، به  
     اين تکامل از حيث انقلاب اضداد و  
     يا حرکت ديالکتيکي مي نگرند؛ در اين ديدگاه تاريخ  
     يک جريان است و ثبات و توقف ندارد  
     و حوادث آن معلول يک سلسله کشمکش ها و تضاد ميان  
     نيروهاي اجتماعي در حال رشد است.  
     به نظر گروه دوم، تکامل تاريخ، يعني طبيعت و انسان  
     و جامعه، بر حسب سرشت متحول و  
     متکامل است؛ حرکت ها مولود تضادها نيست؛ نبرد اصلي  
     ميان حق و باطل است و مسير نهايي  
     حرکت بشريت پيروزي توحيد است. مطابق اين ديدگاه،  
     قيام مهدي (عج) حقيقتي است  
     انکارناپذير. در ادامه مؤلف با بيان معاني انتظار و  
     تشريح 2 معناي انتظار ويرانگر و  
     انتظار محرک و پويا، مقاله را پايان داده است.