بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اقتصاد آينده بشر، اقتصاد قبل و بعد از ظهور حضرت قائم  
    :نويسنده   توانايان فرد، حسن  
    :ناشر   دانشوران  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بحثي است در نظام اقتصادي بشر در پيش و پس از ظهور.  
     نويسنده قسط و عدل را مورد  
     بررسي قرار داده و پس از توضيح پيشرفت علم و فن و  
     بيان نقاط ضعف علوم انساني امروز  
     غرب، خصوصا در زمينه علم اقتصاد، بر اساس 4 اصل  
     بديهي اسلامي، يک سيستم علمي براي  
     علوم انساني پيشنهاد کرده است که بر اساس آن، حرکت  
     علمي به سمت محو ستم تحقق  
     مي يابد. اين سيستم بر پايه حق، به معناي قانونمندي  
     فطري درون خلقت و قدر و علم و  
     تقوا به معناي سامان يابي هر حق و با حفظ سامان هر  
     حق، استوار شده است. نويسنده در  
     ادامه، بر ساير وظايف حکومت امام زمان (عج) اشاره  
     کرده و با بهره گيري از منابع  
     روايي، جور پيش از ظهور و علائم اقتصادي ظهور را  
     بررسيده است. وي احاديث مربوط به  
     توليد در حکومت عدل گستر را ارائه داده و توزيع در  
     حکومت حضرت بر اساس مواسات، و  
     مصرف در زمان وفور را که مهم ترين مشخصه آن،  
     صرفه جويي و عدم اسراف و دوري از مصرف  
     کالاهاي غير ضروري است توضيح داده است.  
     بحثي است در نظام اقتصادي بشر در پيش و پس از ظهور.  
     نويسنده قسط و عدل را مورد  
     بررسي قرار داده و پس از توضيح پيشرفت علم و فن و  
     بيان نقاط ضعف علوم انساني امروز  
     غرب، خصوصا در زمينه علم اقتصاد، بر اساس 4 اصل  
     بديهي اسلامي، يک سيستم علمي براي  
     علوم انساني پيشنهاد کرده است که بر اساس آن، حرکت  
     علمي به سمت محو ستم تحقق  
     مي يابد. اين سيستم بر پايه حق، به معناي قانونمندي  
     فطري درون خلقت و قدر و علم و  
     تقوا به معناي سامان يابي هر حق و با حفظ سامان هر  
     حق، استوار شده است. نويسنده در  
     ادامه، بر ساير وظايف حکومت امام زمان (عج) اشاره  
     کرده و با بهره گيري از منابع  
     روايي، جور پيش از ظهور و علائم اقتصادي ظهور را  
     بررسيده است. وي احاديث مربوط به  
     توليد در حکومت عدل گستر را ارائه داده و توزيع در  
     حکومت حضرت بر اساس مواسات، و  
     مصرف در زمان وفور را که مهم ترين مشخصه آن،  
     صرفه جويي و عدم اسراف و دوري از مصرف  
     کالاهاي غير ضروري است توضيح داده است.