بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عقيده نجات بخش  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده، در راستاي تعيين نقش سازنده اعتقاد به  
     ظهور امام مهدي، به بررسي عقيده به  
     ظهور با کيفيات ذهني و فکري، وحدت جامعه و حکومت  
     جهاني، مساوات اسلامي و عدالت  
     اجتماعي مي پردازد. وي معتقد است عقيده به قيام و  
     حکومت جهاني امام، فکر و انديشه  
     را گسترده و جهان انديش مي سازد تا آدمي به دورترين  
     نقاط جهان بنگرد و خير و رفاه  
     مردم تمام دنيا و پيروزي پرهيزگاران را در سايه  
     حکومت عدل گستر آن حضرت مشاهده کند.  
     در بخشي از کتاب و در زمينه تحليل ارتباط ميان  
     اعتقاد به ظهور با عدل و قسط، معنا و  
     مفهوم لغوي عدل و ظلم و جايگاه آنها در قرآن و  
     نهج البلاغه تبيين شده و ابعاد  
     گوناگون عدل شمرده شده است که از ميان آنها مي توان  
     به بعد قانوني، اقتصادي و  
     اجتماعي آن اشاره کرد.  
     نگارنده، در راستاي تعيين نقش سازنده اعتقاد به  
     ظهور امام مهدي، به بررسي عقيده به  
     ظهور با کيفيات ذهني و فکري، وحدت جامعه و حکومت  
     جهاني، مساوات اسلامي و عدالت  
     اجتماعي مي پردازد. وي معتقد است عقيده به قيام و  
     حکومت جهاني امام، فکر و انديشه  
     را گسترده و جهان انديش مي سازد تا آدمي به دورترين  
     نقاط جهان بنگرد و خير و رفاه  
     مردم تمام دنيا و پيروزي پرهيزگاران را در سايه  
     حکومت عدل گستر آن حضرت مشاهده کند.  
     در بخشي از کتاب و در زمينه تحليل ارتباط ميان  
     اعتقاد به ظهور با عدل و قسط، معنا و  
     مفهوم لغوي عدل و ظلم و جايگاه آنها در قرآن و  
     نهج البلاغه تبيين شده و ابعاد  
     گوناگون عدل شمرده شده است که از ميان آنها مي توان  
     به بعد قانوني، اقتصادي و  
     اجتماعي آن اشاره کرد.